isostandardi2

КВАЛИТЕТ

Институт за кардиоваскуларне болести Војводине (ИКВБВ) је квалитет препознао као једну од најзначајнијих карактеристика свог рада. Унапређење квалитета у пружању услуга, безбедности запослених и заштити животне средине представља континуирани процес чији је циљ достизање највишег нивоа ефикасности и успешности у раду, као и веће задовољство корисника и пружаоца здравствених услуга, и саставни је део свакодневних активности свих запослених у ИКВБВ.

АКРЕДИТАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

Институт за кардиоваскуларне болести Војводине је од 2014. године акредитована здравствена установа.

Нови сертификат о акредитацији издат је од стране Агенције за акредитацију здравствених установа Србије (АЗУС), 2021. године.

Квалитет рада оцењен је по 613 критеријума који су утврђени стандардима за одређену област здравствене заштите, на основу скале која се користи за приказивање нивоа усаглашености које је здравствена установа постигла по сваком критеријуму стандарда. На основу процентуалне заступљености добијених оцена, где је проценат оцена 4 и 5 износио 98,61%, директор Агенције је, на основу члана 18. Правилника о акредитацији здравствених установа, донео Решење о издавању сертификата, на период од седам година.

За време трајања акредитације, спроводе се редовне посете Институту, у складу са законом, од стране тима спољних оцењивача из АЗУС-а.

Сви извештаји спољних оцењивача, по завршетку посете били су готово идентични:

“Спољашњи оцењивачи могу изразити велико задовољство обављеном посетом и сазнањем да је процес акредитације у Институту за КВБВ континуиран, доследан, прихваћен од стране руководства и свих запослених и као такав оперативан и користан алат у обезбеђењу висококвалитетне и безбедне услуге.“

„Општи утисак након редовне посете у Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, је да установа ради у складу са акредитацијским статусом који је добила, и да се стално усавршава на свим пољима, уводећи нове процедуре, нове технике лечења пацијената како неинвазивним тако и инвазивним путем, уз висок степен квалитета својих услуга, и жељом свих запослених на челу са управом установе да оправда висок рејтинг који има и одржи ниво услуга на завидно високом нивоу.

Било је задовољство учествовати у редовној посети једној тако реноминарој здравственој установи.“

„Институт за кардиоваскуларне болести Војводине својим радом и пружањем врхунских професионалних услуга корисницима, представља водећу високоспецијализовану здравствену установу за кардиоваскуларне болести, који је акредитацију усвојио као систем пословања и унапређења рада.“

- Сертификат

ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ МЕНАЏМАНТА 

ИКВБВ је средином 2008. године започео са активностима и припремама за имплементацију Интегрисаног система менаџмента (ИСМ), према захтевима стандарда СРПС ИСО 9001 - систем менаџмента квалитетом, СРПС ИСО 14001 - систем заштите животне средине и СРПС ОХСАС 18001 - систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду .

Одлука о успостављању ИСМ донета је са циљем:

- да повећа задовољство корисника ефективном применом система, укључујући стална побољшавања клиничких процеса и доказивање усаглашености са захтевима који се односе на квалитет услуга, ефективност и ефикасност, адекватност здравствене заштите засноване на знању/доказима, оријентисане према кориснику укључујући безбедност, правовременост и приступачност;

- да управља својим одговорностима за животну средину на систематичан начин који доприноси одрживости животне средине и

- да обезбеђује безбедна и здрава радна места, спречавањем повреда у вези са радом и нарушавање здравља, као и да проактивно побољшава своје ОХ&С перформансе.

Прва сертификација обављена је у јуну 2010. године. Током протеклог периода, до данас, интегрисани систем менаџмента показује да је пружање здравствених услуга из области превенције и лечења кардиоваскуларних обољења у ИКВБВ ефикасно и ефективно, те да се кроз његову примену стално унапређује.

Са циљем унапређења заштите информација, дефинисањем њихове поверљивости, интегритета и приступачности, ИКВБВ од 2016. године има имплементиран стандард ИСО 27001 - Систем менаџмента безбедношћу информација.

Од јуна 2018. године, усклађивањем пословања са новим верзијама стандарда СРПС ИСО 9001:2015, СРПС ИСО 14001:2015 и СРПС ИСО 45001:2018, кроз њихове захтеве у вези разумевања контекста организације, интерних и екстерних питања, разумевања потреба и очекивања заинтересованих страна, размишљања заснованог на ризику и препознавања одговарајућих прилика, интегрисани систем менаџмента је унапређен.

Систем управљања квалитетом се одржава и унапређује уз посвећеност и ангажовање свих запослених у Институту. Сертификација се редовно обнавља на сваке три године.

- Политика ИСМ

- Сертификати

ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ

ИКВБВ као друштвено одговорна компанија, реализује пројекте који доприносе развоју заједнице у којој послује. Значај одговорности огледа се у реализацији бројних акција едуковања становништва, кроз које се фаворизује превенција кардиоваскуларних болести.

Друштвено одговорно пословање одражава се и у одговорном односу према запосленима, као и одговорном односу самих запослених према средини у којој раде.

- Политика друштвене одговорности

isostandardi